Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Základné ustanovenia

 

I.I            Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Ing. Ján Grznár – DotykSlnka, so sídlom: Nemečkovská cesta 273/8, Prašice 956 22, IČO: 53114191, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Topoľčany, číslo živnostenského reg.: 470-21230, e-mail: info@dotykslnka.sk, telefónne číslo: +421 948 951 106 a spotrebiteľmi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.dotykslnka.sk (ďalej len “e-shop“).

 

I.II          Poskytovateľom je Ing. Ján Grznár – DotykSlnka, so sídlom: Nemečkovská cesta 273/8, Prašice 956 22 (ďalej len “Predávajúci“).

 

I.III         Kupujúcim je spotrebiteľ-fyzická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje tovar a služby v e-shope. V zmysle týchto obchodných podmienok sa v špecifických prípadoch kupujúcim rozumie aj tretia osoba, ktorú kupujúci v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru alebo prijatie plnenia zo služby. Takéto určenie tretej osoby sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru alebo prijatia služby (ďalej len “Klient“).

 

I.IV         Darčekový poukaz je výrobok, ktorý je Predávajúcim určený na predaj Klientom prostredníctvom e-shopu (ďalej len “tovar“).

 

I.V          Službou sa rozumie predovšetkým odborná činnosť pozostávajúca z  rehabiltiačných a relaxačných masáží. Jednotlivé druhy a popis masáží sú uvedené na e-shope.

 

I.VI         Odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Klientovi, špecifikáciu objednaného tovaru alebo služby z ponuky e-shopu, cenu tovaru alebo služby a spôsob platby a doručenia, ktorý je spracovaný obchodným systémom Predávajúceho, sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len “objednávka”).

 

 1. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 

II.I           Kúpa tovaru a služby je možná iba prostredníctvom e-shopu.

 

II.II         K tomu, aby klient a Predávajúci mohli uzavrieť kúpnu zmluvu, je potrebné, aby klient na e-shope vytvoril návrh objednávky.

 

II.III        Pre vytvorenie návrhu objednávky pri kúpe tovaru je potrebné, aby Klient navštívil v menu sekciu “Poukážky“ v hornej časti stránky. Následne si Klient vyberie jednu z dvoch možností pre zakúpenie tovaru, a to podľa toho, či si praje zakúpiť darčekový poukaz v danej hodnote alebo si praje zakúpiť darčekový poukaz na konkrétny typ masáže. V prípade zakúpenia darčekového poukazu v danej hodnote, si Klient v ďalšom kroku vyberie počet druhov darčekových poukazov, ktoré si praje zakúpiť. Z ponuky si vyberie hodnotu darčekového poukazu a zadá počet darčekových poukazov.

II.IV       V prípade voľby zakúpenia darčekového poukazu na konkrétny typ masáže, si Klient v ďalšom kroku vyberie počet druhov masáží alebo terapií, ktoré si plánuje zakúpiť. Klient si zvolí, o ktoré služby  z produktového portfólia Predávajúceho má záujem, a teda o aký druh a typ masáže alebo terapie má záujem. Následne si vyberie trvanie masáže a počet darčekových poukazov.

V oboch prípadoch zakúpenia darčekový poukazov si Klient zvolí spôsob doručenia a platby za tovar. V prípade, že Klient uvedie všetky potrebné údaje na vyhotovenie návrhu objednávky, potvrdí svoju voľbu kliknutím na funkciu “objednať s povinnosťou platby“.

 

II.V         Pre vytvorenie návrhu objednávky pri kúpe služby je potrebné, aby Klient navštívil v menu sekciu “Termíny“ a klikol na “Online rezervácia“ v hornej časti stránky. Následne si Klient vyberie z ponuky Predávajúceho o akú službu má záujem, zvolí si čas, kedy má o službu záujem, vyplní svoje kontaktné údaje a potvrdí svoju rezerváciu kliknutím na funkciu “objednať s povinnosťou platby“.

 

II.VI       Potvrdenie o prijatí objednávky pri nákupe služby obsahuje elektronický odkaz pre storno objednávky a to v prípade, že klient má v záujme svoju objednávku zrušiť. Zrušenie objednávky je potrebné uskutočniť minimálne jeden deň vopred. Ak Klient zruší objednávku v deň dodania služby, bude mu zo strany Predávajúceho započítaný storno poplatok vo výške 10 % z ceny objednanej služby. Tento storno poplatok bude Klientovi zaúčtovaný pri nasledujúcej platbe.

 

II.VII      V prípade, že si Klient pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, ktorá sa týka vyhotovenia darčekovej poukážky s venovaním, napíše ju pred odoslaním objednávky pod funkciu “poznámka (voliteľné)“ a uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne.

 

II.VIII     Po spracovaní objednávky bude Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o predmete objednávky, cenu zakúpeného tovaru alebo služby, spôsob dodania, označenie Predávajúceho, údaje o Klientovi a prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza zo strany Predávajúceho k záväznému akceptovaniu návrhu na uzavretie kúpnej  zmluvy, a teda k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

II.IX        Platnosť darčekového poukazu je 12 mesiacov odo dňa jeho prevzatia Klientom.

 

 

III. Dodanie tovaru a služby

 

III.I         Tovar sa doručuje iba na území Slovenskej republiky. Tovar v elektronickej podobe sa doručuje bez geografického obmedzenia.

 

III.II        Predávajúci sa zaväzuje, že tovar a službu dodá Klientovi v požadovanej kvalite, množstve, bez vád a v termíne dohodnutom v zmluve.

 

III.III      O vyexpedovaní a prevzatí tovaru doručovateľskou spoločnosťou bude Predávajúci informovať Klienta e-mailom.

 

III.IV      Predávajúci informuje Klienta o nadchádzajúcom termíne plnenia zo služby prostredníctvom e-mailu a sms jeden deň vopred.

 

III.V       Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú Klient uviedol vo svojej objednávke. V prípade osobného odberu tovaru a dodania služby je miestom dodania OC HERBA, Krušovská 19, 955 01 Topoľčany. V prípade dodania tovaru je miesto odberu taktiež výdajné miesta spoločnosti Packeta, ktoré si Klient zvolí pri tvorbe návrhu objednávky.

 

III.VI      Predávajúci vybavuje objednávky v čo najkratšom možnom čase. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Klientovi najneskôr v lehote 3 dní od potvrdenia objednávky.

 

III.VII     V prípade, že Predávajúci nebude vedieť tovar doručiť v stanovenej lehote, určí primeranú dodaciu lehotu. O predĺžení dodacej lehoty bude Predávajúci bezodkladne informovať Klienta a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

 

III.VIII   V prípade, že Predávajúci nebude tovar alebo službu schopný Klientovi dodať ani do 30 dní od potvrdenia objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu, je Klient oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

III.IX      Klient je povinný prevziať tovar a plnenie služby riadne a včas osobne alebo v prípade kúpy tovaru zabezpečí jeho prevzatie.

 

III.X        Klient je oprávnený skontrolovať zásielku pri doručení a pri preberaní upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Klient má v takom prípade právo odmietnuť prevzatie tovaru. O poškodení obalu alebo tovaru je dopravca povinný vyhotoviť tzv. škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť Klienta. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže dopravca poskytnúť Klientovi plnenie.

 

III.XI      Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie zavinené nesprávne udanou adresou Klientom alebo chybou na strane dopravcu.

 

 

 1. Platobné podmienky a kúpna cena

 

IV.I         Predávajúci má právo od Klienta na úplné zaplatenie kúpnej ceny. Klient je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu včas vrátane nákladov na dopravu, najneskôr však pri prevzatí tovaru alebo poskytnutí plnenia zo služby.

 

IV.II       Platbu za nákup tovaru možno realizovať prostredníctvom hotovosti, bankovým prevodom, alebo platobnou kartou.

 

IV.III      Platbu za nákup služby možno realizovať výhradne prostredníctvom hotovostnej platby.

 

IV.III      Cena tovaru v jeho celkovej výške spolu s nákladmi na dopravu je vždy uvedená na konci objednávky. Ceny sú uvádzané v eurách.

 

IV.IV      K cene tovaru Predávajúci účtuje nasledovné doručovateľské poplatky:

 

Osobný odber – 0,00 €

Elektronicky – 0,00 €

Packeta – 3,30 €/výdajné miesto; 4,60 €/ výdajné miesto dobierka; 5,80 €/na adresu; 7,10 €/na adresu dobierka

Slovenská pošta – 2,80 €/doporučený list (1. trieda),  4,60 €/dobierka (1.trieda)

 

IV.V       Kúpna cena je splatná:

 

 • bezprostredne pri vyhotovení návrhu objednávky v prípade platby kartou
 • okamihom prebratia tovaru Klientom v prípade osobného odberu a dobierky
 • do 10 dní v prípade platby bankovým prevodom
 • bezprostredne po prijatí plnenia zo služby

 

IV.VI      Za uskutočnenie platby sa považuje okamih, v ktorý bola zaplatená celá kúpna cena.

 

IV.VII    Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Klientom. Vlastnícke právo k tovaru na Klienta prechádza až potom, čo zaplatí kúpnu cenu a tovar prevezme.

 

IV.VIII   Službu dodáva vždy ten pracovník, ktorý je uvedený pri danej službe v procese tvorby objednávky v rezervačnom formulári na e-shope.

 

 

 1. Reklamácia tovaru a odstúpenie od zmluvy

 

V.I          Klient má právo uplatňovať si voči Predávajúcemu zodpovednosť za vady tovaru alebo služby prostredníctvom reklamácie.

 

V.II         Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka Klienta k nedostatkom plnenia zo strany Predávajúceho, ak sa Klient domnieva, že poskytnuté plnenie má vady alebo služby neboli Predávajúcim poskytnuté riadne, prípadne ak sa Klient domnieva, že Predávajúci porušil pri poskytovaní svojich služieb povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z objednávky.

 

V.III        Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope je štandardne 24 mesiacov.

 

V.IV       Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru alebo služby zo strany Klienta. Práva Klienta zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatní v záručnej dobe. Na reklamáciu z dôvodu zjavných vád, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti plnenia, ktorá nebola uplatnená bezodkladne po prevzatí tovaru alebo služby, nebude Predávajúci prihliadať.

 

V.V        Klient má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar alebo službu, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predajca a vzťahuje sa na naň záruka.

 

V.VI       Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení Klient zašle elektronicky na e-mailovú adresu info@dotykslnka.sk, alebo písomne poštou prostredníctvom reklamačného formuláru spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o zaplatení poštovného na adresu Ing. Ján Grznár, Nemečkovská cesta 273/8, Prašice 956 22, alebo reklamáciu uplatní osobne po dohode s Predávajúcim na adrese OC HERBA, Krušovská 19, 955 01 Topoľčany. Po uplatnení reklamácie sa predávajúci s Klientom dohodne na rýchlom vybavení reklamácie. Reklamačný formulár Klient nájde tu.

 

V.VII      Reklamáciu vybaví Predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 

 • výmenou
 • vrátením kúpnej ceny
 • odstránením vady
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie

 

V.VIII    Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie Klientovi potvrdenie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu Predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie Predávajúci vydá Klientovi doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.

 

V.IX       Klient má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

 

V.X         Klient – fyzická osoba, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru alebo uzavretia zmluvy o službe. Od zmluvy môže klient odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu info@dotykslnka.sk, alebo písomne na adresu Ing. Ján Grznár, Nemečkovská cesta 273/8, Prašice 956 22. Cena tovaru bude do 14 dní Predávajúcim vrátená klientovi spôsobom, aký použil pri svojej platbe, ak sa nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe platby. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

 

V.XI       Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť klientovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť klientovi dodatočné náklady, ak si klient výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

V.XII      Klient – fyzická osoba, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar odovzdať Predávajúcemu.

 

V.XIII     Klient – fyzická osoba, nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek klienta alebo určený osobitne pre jedného klienta.

 

V.XIV    V prípade, že služba bude poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, klient        stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

V.XV      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že klient ani po výzve a snahe predávajúceho neumožní dodanie služby.

 

V.XVI    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar klientovi.

 

 

 1. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

 

VI.I         V prípade, že klient nie je spokojný s vybavením objednávky, alebo službami Predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to písomne na adresu Ing. Ján Grznár, Nemečkovská cesta 273/8, Prašice 956 22 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@dotykslnka.sk, prípadne na telefónnom čísle: +421 948 951 106.

 

VI.II       O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať klienta e-mailom, písomne alebo telefonicky.

 

VI.III      Klient má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len klient (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi klientom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne musí pokúsiť vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim. Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu u miestne a vecne príslušného subjektu nevylučuje u spotrebiteľa možnosť domáhať sa svojich práv aj súdnou cestou. Náklady spojené s uplatnením spotrebiteľských práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov znáša každá so strán samostatne. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

 

VI.IV      Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľský   sporov s Ing. Ján Grznár – DotykSlnka, so sídlom: Nemečkovská cesta 273/8, Prašice 956 22, IČO: 53114191, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, email: nr@soi.sk, tel. č. tel. č. 037/772 02 16, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 

VII.I       Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

VIII.I      Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi  Predávajúcim a klientom a sú pre obe strany záväzné.

 

VIII.II     Predávajúci a klient sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú klientskú podporu predávajúceho, pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach.

 

VIII.III   V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito všeobecne záväznými obchodnými podmienkami s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto             všeobecných obchodných podmienok.

 

VIII.IV   Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Predmetná zmena všeobecných obchodných podmienok sa nedotkne už uzatvorených objednávok. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia v e-shope.

 

VIII.V    Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Klientom, ktoré sú neupravené ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok platných v čase záväznej objednávky sa budú  riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len “občiansky zákonník“), v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len “zákon o priestupkoch”), zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a zákonom 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode (ďalej len “zákon o elektronickom obchode”), v platnom znení.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich uverejnením.

 

 

V Prašiciach, dňa 3.3.2024                                                                                           Podpis …Grznár……………………

 

Ing. Ján Grznár – DotykSlnka, so sídlom: Nemečkovská cesta 273/8, Prašice 956 22, IČO: 53114191.

Zdieľať tento obsah
Ján Grznár

Ján Grznár

Masér

I will be back soon

Ján Grznár
Dobrý deň 👋, ako vám môžem poradiť?
kontaktovať cez
chat Odoslať správu