Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „súhlas“)

Prevádzkovateľ: Ing. Ján Grznár – DotykSlnka, so sídlom: Nemečkovská cesta 273/8, 95622 Prašice, IČO: 53114191, registrácia: Okresný úrad Topoľčany, Číslo živnostenského registra: 470-21230 
E-mail: info@dotykslnka.sk, Telefónne číslo: 0948 951 106

Dotknutá osoba (recenzent):

Titul, meno, priezvisko:

e-mail:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu Meno, priezvisko, fotografia, recenzia v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Dole podpísaná dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a uverejňovanie recenzií spolu s fotografiou na webstránke a sociálnych sieťach za účelom propagácie prevádzkovateľa a budovania jeho dobrého mena, a to po dobu 10 rokov, resp. do odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje pre účely:

Uverejňovanie recenzií na webstránke a sociálnych sieťach za účelom propagácie prevádzkovateľa a budovania jeho dobrého mena.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek jednoducho odvolať na tel. čísle resp. mailovej adrese našej spoločnosti uvedenej vyššie, alebo pošty adresovanej na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.dotykslnka.sk a v tlačenej podobe na prevádzke spoločnosti.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú uverejnené na sociálnych sieťach prevádzkovateľa, prípadne na webovej stránke www.dotykslnka.sk.

Súhlas s vyššie uvedeným dávam slobodne a jasne najavo svojim dole priloženým podpisom resp. odpovedaním na tento email vetou „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov“.

V ……………. dňa ……………

Podpis: ………………………

Ján Grznár

Ján Grznár

Masér

I will be back soon

Ján Grznár
Dobrý deň 👋, ako vám môžem poradiť?
kontaktovať cez
chat Odoslať správu